صفحه اصلی > اخبار > محتوای

کیفیت های گوشتی قفس است یک عامل کلیدی در کارایی اقتصادی

کیفیت از قفس گوشتی یک عامل کلیدی در بهره وری اقتصادی است

تولید کنندگان قفس های گوشتی چین بیشتر است، اما تنها تعداد بسیار کمی از تولید کنندگان باعث می شود که سلول های به انجام، صاف، روشن، بسیاری از فن آوری تولید، اما سطح خشن، خار، آن را دشوار است به جوجه رشد سالم، تخم مرغ نرخ ایمنی تا حد زیادی کاهش می یابد.

قفس جوجه های گوشتی به تخم، قفس پرورش، قفس مرغ، انواع قفس و گونه های دیگر تقسیم می شوند، به اندازه قفس در حدود همان، استفاده از همان راه، استفاده از جوجه مرغ می توانید مقدار ورزش مرغ کاهش دهد، کاهش مصرف انرژی مرغ، آسان برای تغذیه مدیریت، پیشگیری از بیماری همه گیر، ضد عفونی. استفاده معقول از مرغ قفس مرغ می تواند شدت کار مادر را کاهش می دهد، کاهش هزینه های تغذیه، بهبود منافع اقتصادی مرغ.

استفاده از قفس های گوشتی، اولین بروز این بیماری کاهش می یابد. جوجه های گوشتی است در تماس با مدفوع نیست، منجر به کنترل کوکسیدیوز و بیماریهای دستگاه گوارش، و مدفوع مرغ به بیرون درز تحت قفس است، می تواند در زمان به کاهش محتوای گاز مضر تمیز، در حالی که استفاده از تهویه فن، کاهش خطر بیماری؛ ، از آنجا که مرغ در قفس به ترک تغذیه زمین، منجر به گردش هوا است، برای جوجه های گوشتی به ارائه شرایط محیطی مناسب است. به دنبال کاهش هزینه های پیشگیری از بیماری همه گیر، کاهش مصرف فیزیکی خود را از جوجه های گوشتی. قفس جوجه های گوشتی را محدود فعالیت های گوشتی، مصرف انرژی را کاهش می دهد، رسیدن به وزن همان کوتاه شدن چرخه تولید و مصرف خوراک کاهش می دهد. تا حد زیادی افزایش تعداد کشتار جوجه های گوشتی در واحد حجم.