صفحه اصلی > اخبار > محتوای

امتیازات مدیریت مرغ مرغ گوشتی

نقاط مدیریت مرغ قفس گوشتی

قفس گوشتی فقط استفاده از قفس جوجه های گوشتی در همه چیز نیست و حیاتی تر شدن مدیریت کلوچه های جوجه های گوشتی است.

1، برای درک یکنواختی قفس گوشتی. جوجه ها را از نژاد های مختلف مختلف جدا می کنند تا رقابت بین آنها کاهش یابد. از روز اول مرغداری جوجه شروع به کار به طور مساوی، پایه خوبی برای یکنواختی در آینده است. اغلب جوجه ها را در شش تا نه روز می گذرانند، زمانی که جوجه ها را می توان به سه گروه تقسیم کرد: از مرغ ضعیف. بیست و هشت روز قبل از اینکه جوجه ها برای پیشرفت اسکلت خوب بدست آورند.

2، برای انجام کار مناسب کار تنظیم نور قفس جوجه های گوشتی. سه روز اول از زمان نوردهی قفس گوشتی برای بیست و سه یا بیست و چهار ساعت، از روز چهارم دو ساعت در روز تا روز هفتم، می تواند به 18 ساعت کاهش یابد. اگر وزن جوجه ها نور باشد، لازم است زمان نور را طولانی تر کنیم.

3 به آموزش کارگران جدید توجه کنید. فرایند آموزش قفس گوشتی به کارگران نه تنها برای توضیح دقیق نگرانی های دوران شیرخوار، بلکه همچنین به کارگران اجازه می دهد تا اهمیت بلوغ را درک کنند، تکنولوژی مربوطه را یاد بگیرند. کارگران کلیسا ادعا می کنند که محاسبه مواد، وزن، وزن، محاسبه یکنواختی، تغذیه، تغذیه، مشاهده دما و رطوبت و تهویه و سایر عملیات خاص، به طوری که کارگران اهمیت تغذیه، تغذیه ی یکسان و دما، رطوبت و تهویه را می شناسند.

4، سعی کنید اقدامات لازم برای جلوگیری از استرس گرما را انجام دهید. جوجه ها، حتی با استرس گرما کوتاه، تاثیر قابل توجهی بر افزایش وزن دارند، بنابراین تخمک گذاری و ایمن سازی تابستان باید بیشتر مراقب باشد. تعداد جوجه ها باید قبل از جوجه ها وارد شوند.